Lý thuyết một gang, thực tế một dặm

Khởi nghiệp ở tuổi nghỉ hưu, tuy có kiến thức khoa học vững vàng